Vấn đề Po Riyak. bài 8. DAMNƯY PO RIYAK – Văn xuôi

Bản chép tay của Bạch Thanh Chạy, 1981.
[Vì bản văn xuôi không khác mấy so với bản đã được thi hóa, nên chúng tôi chỉ đăng nguyên tác mà không chuyển ngữ sang tiếng Việt – Inrasara]

Jataul Wa (Aih Wa), palei Ia Radak, nưgar Pacam, nưsak inưgiray, đih di apwei bilan Pak, harei limư bingun Angar.

Pitsumat tathut tabiak thuw jak karak, tơl brok dơm thuw dhar phwơl, thuw bruk sang lo.
Biruw mưng klak nưgar bhum muk kei nau dwah mưgru palih kabar. Biruw mưng nau tơl nưgar Mưkah, bboh sang mưgik Mưkah hu Po Nưbi, biruw mưng likuw dauk tanan mưgru. Po Nưbi patauw pathrơm dom ilimo sunit dhit tơl abih.
Hadơr wơk ka ia dauk krưh mưsuh saung Jơk, likuw saung gru gilac mai nưgar. Gru di brei o, biruw mưng agar tapak saung gru:
– Uni Jơk ngap di ia Cam dwix xak lo, nhu pabrai parai abih saung nhu gơk katơk, mưtai lihik calah calwơn, gru brei ka anưk nau daung kuhlaum gru patauw anưk tơl takai karai pajơ.
Gru đom ka seh thuw:
– Paran Cam mưng ngauk Debithrơh hu pagwơn lo pajơn pajơ, mưyah hu brei ka seh nau jang o ngap hagait jiơng blauh pagơn titwan di Po Debita, sơng laik di gru ciip ôh nhjơp saung ngap thwơr, seh sơng dauk tani saung gru.

Bboh gru di brei nau o, đih dauk o thuk, pađiak hatai tian. Krưh mưlơm mưk kapal saung mưk dok klơp di akauk, dhwan twơl di iku, nưmơx sukal, kakuh kluw bbơng pak danauk gru đih, sulam blauh trun kapal gilac wơk nưgar.
Hadah, gru o bboh seh mưng thuw ka seh dơp mai khin palah dwix xak, pagơn gađi saung Po Debita, yah lwai yuw nan sơng drei hu glac, pachaul di hatai hatơm seh:
Hư nau di ia ikan cabbauh, nau di glai rimaung pah.
Tok dwix di gru biruw mưng nhjơp inư katrang, camauh di bol Po Riyak mai kajaik tơl nưgar. Pangap lin mưklơm grum katal, ribuk tathauw rup klaih jiơng dwa, xwan thơp tamư rup ikan limưn.
Po nan thrơh rup pakơn wơk rai tamư gram pari dwơl nưgar Parik, tanưh Kwơk Gahul Bhong. Paran Cam hamit nau bado dak, mưnưng ba limưn nau limah, mưnưng ba ahar. Po panưh harak ka bhap bini thuw dalikal ka Po.
Dauk abih ginrơh, paraut di tian klak dil dwơl nau bak nưgar glơng maung di lok rai thruk mưhu, oh thuw ngap sibơr jiơng, biruw mưng gilac wơk pak nưgar Panrang, tok kamei Kahauw, palei Rapat pajiơng hu dwa urang anưk, blauh padơp rup thrơh jiơng Yang Biruw: Po Riyak, bbơng twei cei nan Cei Praung, bbơng twei atuw nan Kuramat Di Tuk.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *