Vấn đề Po Riyak. bài 7- DAMNƯY PO RIYAK

Bản chép tay của Bá Văn Có, Hữu Đức, Ninh Thuận – 1981
Đối chiếu với bản Thanh Long, Chất Thường – 1990.
*
Po Riyak bhum Pacam Ia Radak
Supit sumat thrơh tabiak krah hatai mưribho

Mưng di kal thrơh tabiak hu Po
Jak karak mưtwaw lo, dhar phwơl bbwak di urang

Tơl praung o patih bruk sang
O dauk tanrơm di tathan, bhum pachai muk hakei

Nau mưgru sunuw piơh di drei
Caga daung nưgar palei bithơr mưng bruk bwơl ribbah

Chơh di hatai nau tơl nưgar Mưkah
Sang mưgik Po Alwah, hu nưbi dauk tanan

Jabat sulam po gru blauh akhan
Likuw Po ngap dhar, patauw pa-abih takai karai

Ilimo palih kabơr thuw hai
Sunuw binrik sak tajai piơh daung bwơl bila

Po gru anit patauw abih kadha
Palih kabơr sunuw mưda tơl abih takai karai

Blauh likuw adat di gru brei mưrai
Ka seh wơk mưrai rawơng iơk palei nưgar

Lơh panwơc po gru si bicơn
Seh jwai wơk nưgar dauk tani baik saung gru

Po Riyak jabat salam blauh bino
That tiak akhan saung gru, Jơk mưrak khing mưk nưgar

Dwix xak lo paran anưk Cam
Nhu gơk katơk pakarơm, cah cok hau karang

Biruw mưng po gru si akhan
Seh jwai wơk tathan, mưyah daung jang o jai

Kuhlaum gru patauw tơl takai karai
Gru anit nưh hatai, brei ka seh wơk nưgar

Laung sunuw hai kahlaum mai thrơm
Po gru anit ranơm, patauw seh hu rilo

Biruw mưng po gru si bino
Mưng ngauk Alwah di brei o, prưn Cam o ka tơl

Mưyah nau ngap hagait jang o jiơng
Debita hu pagwơn, pagơr titwak o ligaih

Glac nan laik di gru đwa danuh
Saung Debita o ligaih, tuh ka gru ciip o siam

Pơng iơk cang klauh thun bilan
Samưtak ligaih siam, gru brei o pakơn

Po Riyak bboh gru đom yuw nan
O brei wơk daung nưgar, pađiak hatai o bik bicơn

Krưh mưlơm mưk kapal ba trun
Tathik klơp dok blung di akauk kapal blauh kakuh

Kluw bbơng pak danauk gru đih
Blauh trun kapal wah, si take wơk nưgar

Ciip glac saung gru tuk nan
Mưrat hatai sa rajơng, hadah gru mưdơh o bboh

Gru amiơng thuw ka seh dơp jơh
Nau nưgar đa o twah, chuk glac saung Debita

Seh ngap hatai o thuw kađa
Ragi ragơn saung Alwah, tala harei o ligaih

Hajiơng saung po gru sanưng mưtưh
Pathwơr di hatai pwơc sa bauh, panwơc gru sunit ginrơh

Gru hatơm nau di ia ikan cabbauh
Nau di glai ula cauh, rimaung bbơng raung talang

Po Riyak tok dwix di gru urang
Patơl ka nhjơp inư katrang cabbauh binơx di jallidi

Di kal nan mai jaik gram pari
Debita patơl gađi pahwing pahwang harei mưlơm

Grum katal, hajan riya lin mưklơm
Inư katrang cakak pajơl, habah klaih jiơng dwa

Swan tamư ikan dauk di ia
Thrơh biđang sa bbơng tra, di gram pari dwơn Parik

Panưh kwơk dauk di gahul bwơl liwik
Ywơn gilai nưgar Parik bhuk tik mưliêng kanư

Mưnưng ba kaya binrik limah ka Po
Bauh ahar jang rilo, panưh harak ka bhap bini

Halei ka dulikal Po rabbi
Kaywa nit bhap bini, thun pagwơn min o tơl

Po klak bwơl nau grơp nưgar
Glơng di lok iơk habơr thruw duw thruk mưhu

Blauh Po nau mưrup wơk jơ
Nau khing kamei Kahauw palei Rapat bhum Pacam

Hajiơng hu dwa kamei seh mưlơng
Trun di ray thrơh jiơng bbơng twei yang biruw

Po Riyak bbơng gah Rija harei
Dayơp rija hu rei bbơng twei Ramat Bituk

Jang janưng apơn abih grơp bruk
Dalơm tathik nan ribuk jiơng patau jallidi

Sunit dhit Ywơn Cam mưlieng kanư
Angin pađiak padaung di Po daning pacơng bhap bini

Po Riyak Alwah pacrauk ka inư
Padhut mai tok hu daung urang dwixxa

Ikan limưn xwan thap dauk di ia
Dalơm tathik didin kaxa abih mưrai tapong halong

Grơp palei gah tathik nan jiong
Yap thun tơl bilan ngap yang parang bingu

Angin pađiak ribuk tathauw padaung di Po
Thuk siam kajap karo sunit dhit grơp pakal.

DAMNƯY PO RIYAK

Pô Riyak đất Ma Lâm làng Radăk
Thần thánh hiện về trần, tài trí ít tai bì

Chuyện xưa ấy đất Ma Lâm có Pô
Khôn ngoan và phương phi, đức độ hơn người

Lớn lên không màng đến chuyện nhà
Không ở yên một nơi trên quê mẹ tổ tiên

Kiếm tìm tri thức, Pô đi
Mong cứu độ dân lành đang trong cơn nguy khốn

Hân hoan tìm sang tận La Mecque
Chốn thánh đường Allah hiện các bậc thánh sống nơi kia

Pô quỳ lạy thầy rồi lên tiếng thưa
Xin Ngài ban ơn dạy bảo mọi điều hay lẽ phải

Tri thức thần thánh cho con biết
Bao cơ mưu kì tuyệt, để cứu khổ dân lành

Thương tình thầy bày vẽ mọi đường
Từ mưu lược siêu nhiên đến mọi đường đi nước bước

Thế rôi, Pô xin phép thầy trở về
Cho con được về quê nhà xem đất nước thế nào

Mới nghe, thầy đã phán rằng
Chớ vội về quê hương, cứ ở lại đây với ta

Pô Riyak lạy ta thầy rồi thưa
Tình thật con quyết về, kẻ thù đang xâm chiếm quê hương

Tội tình lắm người dân nước Chăm
Chúng đàn áp dân lành, người luân lạc tứ tán

Thế là Sư thầy liền phán
Chớ dại mà về nước, có quyết cũng bị bại thôi

Dẫu sao ơn thầy đã truyền hiểu mọi bề
Cho con được trở về, thầy rộng lòng thương

Bao năm tôi luyện và thử bùa thiêng
Thầy có lòng thương, tận tình bày vẽ

Lần nữa người thầy mới quyết
Thiên giới không ban phép, lực Cham cũng chưa tới

Nếu có việc gì tội kia thầy sẽ phải mang
Trời cao có đâu thuận tình, đổ cho ta cũng tội

Hãy cứ nghe tình hình, đến hạn hãy đợi
May ra việc thuận lợi, ta không làm khó dễ ông

Pô Riyak biết thầy một mực khuyên
Không cho trở về cứu quê hương, ruột nóng không chịu thấu

Nửa đêm lén lấy thuyền mang xuống biển
Cắm cờ ngay trước mũi lái rồi ba lần quỳ lạy đất tạm dung

Nơi kia thầy đang ngủ giấc say
Rồi xuống thuyền chèo đi ngược về xứ sở

Có mang tội với thầy thân này đành chịu
Lòng đã quyết rồi, sáng dậy không thấy thầy mới hay

Thầy đoán mộng biết đệ đã trốn đi
Về quê e không may, bởi phạm tội với Đấng tối cao

Người học trò đã không ngại e
Làm ngược ý Allah, riêng tháng ngày càng không thuận

Lòng người thầy cũng nghe rất giận
Người rủa sả ra miệng, lời thầy bỗng thiêng

Thầy rủa: đi đường biển thì bị cá đớp ăn
Còn nếu đi đường rừng thì bị cọp tha, rắn cắn

Tội cho Pô Riyak đành chấp nhận
Xui khiến cho chúa loài ó biển, cắn chết giữa biển khơi

Khi ấy thuyền Pô sắp tắp vào bờ
Đấng trên cao xui về, ngày đêm làm choáng váng

Mưa giông, sấm sét mịt mù
Loài ó biển chúa chặn khắp nẻo đường, cắn thân Pô Riyak đứt làm hai

Hồn Pô đi vào bụng cá sống giữa biển khơi
Phần còn lại thì biến hình về đất Phan Rí lang bạt

Pô dựng đền sống trên động cát
Lâu ngày ngư dân Việt Phan Rí tế lễ phụng thờ

Người mang vật quý dâng lên Pô
Bánh trái cũng nhiều, họ viết thành văn gửi lại đời

Để hiểu sự tích Pô đã khốn đốn ra sao
Bởi thương dân mình mà về, chỉ do hạn kì chưa tới

Pô bỏ đất đi lang bạt khắp xứ
Nghẹn ngào chán nản khi thấy người thiên hạ đảo điên

Rồi lần nữa Po biến hình đi
Lấy vợ người Kơho, làng Rapat xứ Ma Lâm

[Sau này] Pô Riyak được lễ Ban Ngày
Lễ Đầu Hôm cùng lễ theo Ramat Bituk

Giữ chức sắc để mọi điều Pô nắm đủ
Dưới sóng lớn biển cả, Pô thành chúa Đại dương

Tài thánh nên Cham hay Việt phụng thờ
Nắng gió đều cầu cứu đến Pô, như bức tường che chở

Allah cho Pô hiện về qua thân phàm người mẹ
Cho thần dân tội lỗi cậy nhờ nguôi bớt nỗi oan

Cá Voi sống dưới nước qua linh hồn Pô
Mọi loài trong đại dương đều quy về thần phục

Dân các làng biển dồn tới
Hằng năm đến ngày lành đều làm lễ phụng thờ

Nắng gió, bão tố người cầu cứu Pô
Phép thiêng mang tốt lành cho mọi sinh linh an tịnh.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Vấn đề Po Riyak. bài 7- DAMNƯY PO RIYAK, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *